Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Lemkens Event Design met huurders gesloten en betreffen de in deze algemene voorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met deze voorwaarden.
2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Verhuurder: Lemkens Event Design te steenoven 51 in Elst Gelderland.
Huurder: De natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van Lemkens Event Design voor een bepaalde periode.
Apparatuur: Alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- techniek, alsmede muziekinstrumenten en overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Lemkens Event Design en de huurder waarop Lemkens Event Design deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Lemkens Event Design, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van de huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Lemkens Event Design en de huurder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Lemkens Event Design gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Lemkens Event Design is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Lemkens Event Design daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Lemkens Event Design anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lemkens Event Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Lemkens Event Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Lemkens Event Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lemkens Event Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Lemkens Event Design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Lemkens Event Design zijn verstrekt, heeft Lemkens Event Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Lemkens Event Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Lemkens Event Design is uit gegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Lemkens Event Design kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Lemkens Event Design de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de huurder de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door Lemkens Event Design of door Lemkens Event Design ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de huurder of een door de huurder aangewezen locatie, draagt de huurder kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. De huurder vrijwaart Lemkens Event Design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).
8. De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij reservering van de apparatuur wordt u schriftelijk (dan wel per e-mail) op de hoogte gesteld worden van de afhaaltijden en retourneertijden. (Dit wordt zowel in de offerte als in de opdrachtbevestiging vermeld). Wanneer de huurder de gehuurde apparatuur niet op tijd retourneert kan door Lemkens Event Design extra kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Lemkens Event Design zal de huurder zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Lemkens Event Design de huurder hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Lemkens Event Design daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Lemkens Event Design geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Lemkens Event Design kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen Lemkens Event Design en de huurder wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Lemkens Event Design derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

Artikel 7 Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Lemkens Event Design, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
5. Indien Lemkens Event Design met de huurder een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Lemkens Event Design niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
6. Voorts is Lemkens Event Design gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
7. Bovendien mag Lemkens Event Design het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Lemkens Event Design, dat in redelijkheid niet van Lemkens Event Design mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Lemkens Event Design zal de huurder in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Lemkens Event Design zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).

Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Lemkens Event Design aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien de huurder in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de huurder van rechtswege in verzuim.De huurder is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de huurder zijn de vorderingen van Lemkens Event Design op de huurder onmiddellijk opeisbaar.
4. Lemkens Event Design heeft het recht de door de huurder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Lemkens Event Design kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de huurder een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
Lemkens Event Design kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Lemkens Event Design geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Lemkens Event Design totdat de huurder alle navolgende verplichtingen uit alle met Lemkens Event Design gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De huurder is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.
4. De huurder verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing/waterschade, en valschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door Lemkens Event Design geleverde diensten, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat Lemkens Event Design zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de huurder reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Lemkens Event Design of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lemkens Event Design zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten

1. Is de huurder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de huurder. Indien de huurder in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 25% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
2. Indien Lemkens Event Design hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de huurder.
4. De huurder is over het te laat of niet betaalde bedrag en gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).

Artikel 11 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de huurder, heeft Lemkens Event Design recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Lemkens Event Design zijn toe te rekenen. Voorts is de huurder alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de huurder.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Lemkens Event Design, zal Lemkens Event Design in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de huurder toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Lemkens Event Design extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de huurder in rekening gebracht.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8)

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

1. Lemkens Event Design is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– De huurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst Lemkens Event Design ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de huurder de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen de huurder slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– De huurder bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Lemkens Event Design bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lemkens Event Design op de huurder onmiddellijk opeisbaar. Indien Lemkens Event Design de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Lemkens Event Design behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien Lemkens Event Design aan de huurder bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de huurder gehouden het geleverde binnen 2 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de huurder deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien de huurder om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Lemkens Event Design het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de huurder te verhalen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Lemkens Event Design kan alleen aansprakelijk gesteld worden door de hieronder genoemde zaken:
2. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
3. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lemkens Event Design aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Lemkens Event Design toegerekend kunnen worden;
4. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de huurder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Lemkens Event Design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lemkens Event Design of zijn ondergeschikten.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10).
7. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder.
8. Het is huurder niet toegestaan om in podia, decors, theatertextiels, vloerbedekking en andere dergelijke materialen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen.
9. Ophangen van materialen aan decorwanden dient te geschieden met dubbelzijdig plakband dan wel met draden vanaf de bovenplint. Indien huurder zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van die gehele decorwanden en/of vloerbedekkingdelen en/of podiumdelen die door huurder door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.
10. Lemkens Event Design is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

Artikel 15 Vrijwaringen

1. De huurder vrijwaart Lemkens Event Design voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien de huurder aan Lemkens Event Design informatiedragers, elektronische bestanden of software, en/of licht en geluidsapertuur etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software en/of licht en geluidsapertuur etc. vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de huurder over op het moment waarop deze aan de huurder juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de huurder of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).

Artikel 17 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Lemkens Event Design geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lemkens Event Design niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Lemkens Event Design worden daaronder begrepen.
3. Lemkens Event Design heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lemkens Event Design zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel Lemkens Event Design ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lemkens Event Design gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De huurder is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).

Artikel 18 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Lemkens Event Design gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Lemkens Event Design zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Lemkens Event Design niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Lemkens Event Design zich de rechten en bevoegdheden voor die Lemkens Event Design toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Lemkens Event Design verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Lemkens Event Design worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders
voortvloeit.
3. Lemkens Event Design behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 Niet-overname personeel

1. De huurder zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Lemkens Event Design, medewerkers van Lemkens Event Design of van ondernemingen waarop Lemkens Event Design ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 21 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Lemkens Event Design en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn ten aller tijde online in te zien op www.lemkenseventdesign.nl
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst